Permanenteng Bayad na Sick Leave (Bakasyon para sa pagkakasakit) branding logo
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu

Tungkol saan ang pakikilahok na ito?

Ang pamahalaan ay bumubuo ng bayad na sick leave para sa mga manggagawa sa B.C., upang sila ay maaaring manatili sa bahay kapag may sakit o napinsala, nang hindi nawawalan ng sahod, sa isang itinakdang bilang ng mga araw bawa’t taon. Ang bagong modelo ay magkakabisa sa Enero 1, 2022.

Unang Yugto – kumpleto na ngayon -ay gumamit ng mga pagsisiyasat na humingi ng puna mula sa mga manggagawa at tagapag-empleyo sa kanilang kasalukuyang mga programa na may bayad na sick leave at kung ano ang nais nilang makita sa isang modelo sa buong lalawigan.

Nagsimula na ang Ikalawang Yugto. Ipinaalam ng mga resulta ng mga pagsisiyasat, ang isang Papel ng mga Opsyon ay binubuo na nagpapakita ng isang saklaw ng mga posibleng modelo para sa bagong karapat-dapat na bayad na sick leave.

Talaorasan sa pakikilahok:

Yugto 1: Ang mga pagsisiyasat ay bukas mula Agosto 5 hanggang Setyembre 14, 2021

Yugto 2: Ang Papel ng mga Opsyon ay naipaskil na para sa publiko hanggang Oktubre 25, 2021.